instagram twitter tbb logo
Menüyü Görüntüle

Yönerge

Kabul Tarihi :Y.K./09.01.2023/2023-5

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ
HAYVAN HAKLARI KOMİSYONU YÖNERGESİ

I. BÖLÜM
Genel Hükümler

 

Kuruluş
Madde 1- 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110/14. ve 17. maddesi uyarınca TBB Başkanlığı’na bağlı olarak Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi ve bu Yönergede düzenlenen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermek üzere Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu kurulmuştur.

Amaç
Madde 2- Komisyonun amacı temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, Hukukun Üstünlüğünün egemen kılınması, Hayvan Hakları alanında Ulusal ve Ulusal üstü hukuk örgütleriyle çalışılması, bu hakların korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açısından, il barolarında var olan Hayvan Hakları Komisyonları ile koordinasyon sağlanması, avukatların bu hukuk alanında eğitilmesi, mesleki, kurumsal ve uygulamaya yönelik araştırma ve çalışma yapmaktır.

Dayanak
Madde 3- Bu Yönerge 1136 sayılı Avukatlık Kanunu 110. maddesi, Avukatlık Kanunu Yönetmeliğine dayanılarak, Türkiye Barolar Birliği Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesine uygun olarak hazırlanmıştır.

Görev
Madde 4-Hayvan Hakları Komisyonu, 2. Madde de belirtilen amaçlarına ulaşmak için TBB yönetimine sunulup onayı alınmak suretiyle aşağıdaki çalışma ve etkinlikleri yürütür;

 1. Hayvan Haklarına ilişkin Ulusal ve Uluslararası alanda seminer, konferans, toplantı ve benzeri etkinlikleri düzenlemek,
 2. Ulusal üstü planda Hayvan Hakları alanındaki gelişmeleri izleyerek, bunların ülkemizde de uygulanması için gerekli çalışmalarda bulunmak,
 3. Hayvan Hakları konusunda süreli ve süresiz her türlü yayını TBB yayın birimi ile eşgüdümlü olarak yapmak,
 4. Hayvan Hakları konusu ile ilgili olarak ulusal ve uluslararası alanda tüm kişi, kurum ve kuruluşlarla ilişkiler kurmak, geliştirmek ve işbirliği yapmak,
 5. Konusu ile ilgili arşiv, kütüphane, müze ve benzeri tesisleri kurmak,
 6. Hayvan Hakları konusunda uzman avukatların yetişmesini sağlamak amacı ile TBB Eğitim Merkezi koordinasyonu ile meslek içi eğitimleri ve etkinlikleri düzenlemek, yürütmek ve danışmanlık hizmetleri vermek,
 7. Toplumun Hayvan Hakları alanında bilgisini ve duyarlılığını geliştirmeye yönelik projeleri üretmek ve uygulamak,
 8. Uluslararası Hayvan Hakları belgelerinde benimsenen, hayvan haklarına ilişkin ihlaller karşısında Ulusal ve Uluslararası yargı mercilerine başvurmak,
 9. Amacı ile ilgili gördüğü diğer her türlü etkinlik ve çalışmalarda bulunmak,
 10. Ulusal ve Uluslararası yaşanan Hayvan Hakları ihlalleri konusunda Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kuruluna rapor sunmak,
 11. Barolarda kurulmuş olan, aynı amaca yönelik kurul, komisyon ve merkezlerle eşgüdüm sağlamak, çalışmalarda koordinasyon kurmak,

II. BÖLÜM
YAPILANMA

Komisyon Yürütme Kurulunun Oluşumu
Madde 5-

 1. Türkiye Barolar Birliği Hayvan Hakları Komisyonu üyeleri TBB Yönetim Kurulu tarafından “coğrafi bölgeler gözetilerek” barolardan seçilir.
 2. Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Koordinatör üye olarak komisyonda yer alır.
 3. Komisyon Yürütme Kurulu, komisyon üyeleri arasından TBB Yönetim Kurulu kararı ile belirlenecek en az 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu görev süreleri iki yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.
 4. Yürütme kurulu üyeleri ilk toplantılarında kendi aralarından bir sözcü ve bir sekreter seçerek TBB Yönetim Kurulu onayına sunarlar. Sözcü ve sekreterin görev süreleri bir yıl olup tekrar seçilmek mümkündür.

Komisyon Alt Çalışma Grupları
Madde 6- TBB Hayvan Hakları Komisyonu faaliyetlerini yürütmede gerekli gördüğü veya ihtiyaç duyduğu çeşitli alt çalışma grupları oluşturabilir veya oluşturulan grupları birleştirip ayırabilir.
           
Danışma Kurulu
Madde 7-

 1. TBB Yönetim Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde Hayvan Hakları alanında çalışma ve etkinlikleri ile tanınan kişiler arasından TBB Yönetim Kurulu tarafından seçilecek en az 7 kişiden oluşur. Kurul üyelerinin görev süresi, kendisini atayan Yönetim Kurulunun çalışma süresi ile sınırlıdır.
 2. Danışma Kurulu sözcünün veya sekreterin çağrısı üzerine altı ayda bir olağan toplantı yapar. Komisyon sözcüsü güncel etkinlikler ve gündem doğrultusunda Danışma Kurulunun tümünü ya da bir kısmını toplantıya çağırabilir.
 3. Danışma Kurulu Komisyonun çalışma ve etkinlikleri konusunda görüş bildirmek, öneride bulunmak, gerektiğinde bu etkinlik ve çalışmalara katılmak, Yürütme Kurulu Üyelerinin belirlenmesi konusunda TBB Yönetim Kuruluna öneride bulunmakla görevlidir

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler
Madde 8- Yönetim’in 10.01.2019 gün ve 2019-22 (Gen.Sek.Sunuşu) sayılı kararı ile kabul edilmiş olan TBB Hayvan Hakları Komisyonu Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük
Madde 9-

 1. Bu yönerge, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 110. maddesi gereğince, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulunun kabul tarihinde, TBB web sitesinde yayımlanarak yürürlüğe girer.
 2. Bu yönergede yer almayan hususlarda TBB Çalışma ve Danışma Kurulları Temel Yönergesi uygulanır.

Yürütme
Madde 10- Bu Yönerge hükümleri, Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.